·  TEL. 93 349 39 39 · EMAIL escola@eclosa.com
 · 

Projecte Educatiu del Centre

Resum projecte educatiu del centre


PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE *

El Centre és de titularitat privada i els seus fundadors han optat per una formació integral on l’Escola va més enllà dels límits de l’horari lectiu amb una amplia gamma de serveis i activitats que la converteixen en un centre de “temps complet”.

Aquest pilar fonamental ajuda a conferir  un caràcter propi que distingeix el centre, i que el seus aspectes fonamentals i irrenunciables queden reflectits en els punts següents:

 • Concebem l’home con a persona singular, social i transcendent, al qual donem una educació integral.
 • Volem afavorir la dimensió dinàmica de la persona, artífex del seu propi destí, amb un ambient educatiu que potenciï la seva creativitat i que obri camí a la seva llibertat responsable.
 • Fomentem la integració de la família a l’escola.
 • El nostre model d’educació implica una didàctica flexible i oberta, que contempla la diversitat i promou l’aprenentatge significatiu.
 • Eduquem a l’alumne/a situat i transformat en una realitat social concreta, d’una manera oberta i franca al canvi, amb visió de futur i sentit crític, en una actitud de servei que l’estimuli per a un compromís conscient, personal i col·lectiu en la construcció d’un món més humà i més just.
 • Educació de la llibertat a través de la presentació i acceptació d’una jerarquia de valors, i la coherència de vida dels educadors.
 • L’expressió o manifestació de la personalitat de cadascú.
 • L’acceptació d’un pluralisme que respecta tothom.
 • El diàleg i la dialèctica que implica la diversitat, despertant en els alumnes la capacitat de raonar, d’inventar i crear.
 • Desenvolupament del sentit crític per ajudar els alumnes en la valoració de les actituds derivades dels principis, accions i comportaments generals que ells observen a l’escola, a la pròpia casa i en el propi entorn.
 • Sensibilitzar l’alumne/a davant dels problemes i injustícies socials, i educant-los en els deures per l’acceptació responsable d’un compromís personal comunitari.
 • Fomentar en l’alumne/a un nivell humà comprometedor perquè valori positivament el seu treball diari, com a camí de millorament personal i dins la societat.
 • Donar tota  la nostra confiança als joves com a protagonistes que són de la seva pròpia vida i del propi futur.
 • Fomentar la coneixença, promoció i estimació del nostre País, incitar a l’alumne/a tan a nivell d’ampliació de coneixement de nous paratges, com a nivell de gaudir de moltes i noves vivències, amb totes les connotacions que això comporta, com són l’aspecte geogràfic, històric, cultural, tradicional, costumista, etc...
 • Fomentar i potenciar la promoció, participació i integració de l’alumnat en el gran projecte que és Europa.
 • Voluntat d’integrar tots aquells avenços pedagògics i tecnològics.
 • L’educació de la sexualitat, en estreta col·laboració amb els pares o representants legals, afavorint una convivència normal entre els nois i les noies, potenciant  una relació de respecte i igualtat, que els prepari per a la vida futura d’adults que els espera.
 • Promoció dels aspectes humanístics, això implica la transmissió de valor ètics i morals que  donen al ésser humà tota la seva dimensió.
 • L’avaluació interna i externa de l’escola permet la millora continua de la nostra acció educativa, responent així a les exigències de la societat .

Escola aconfessional i pluralista.

Escola coeducadora i no sexista.

Escola que fomenti els bons hàbits alimentaris i de salut.

Escola que fomenta l’esport en tots els seus àmbits.

Escola que fomenta les arts en diferents àmbits.

Escola solidària i tolerant.

Escola inclusiva.

Escola arrelada a l’entorn i respectuosa amb el Medi ambient.

Escola oberta al seu coneixement del propi país i Europa.

 

*El document complert, on es desenvolupen tots aquests apartats, està dipositat a la secretaria del centre i pot ser consultat per qualsevol família que així ho demani.